Cài đặt Permission trong Joomla 3

Thảo luận trong 'Phần mềm'

 1. templjoo

  templjoo Member

  Cài đặt Permisstion sử dụng trong việc điều khiển cho các nhóm người dùng khác nhau trong site. Sử dụng Permisstion cho phép bạn cấp quyền cho những nhóm nhất định như thêm nội dung nhưng không. Pemisstion này là cho Group chứ không cho riêng từng user. Có nghĩa là người dùng phải thuộc Group Administrative mới có thể thay đổi mọi thứ trong site. Bài này joomla mobile template sẽ giải thích sự khác nhau giữa các kiểu của Permisstion và cách điều chỉnh Permisstion cho các nhóm User khác nhau.

  Global Permission Levels: ảnh hưởng tới toàn bộ site của bạn. Để cấu hình Global Permission, đăng nhập vào admin của site, chọn System-> Global Configuration-> Permissions, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các user Groups khác nhau.

  [​IMG]

  Bây giờ bạn chọn một User Group để cài đặt Permisstion mới. Ở đây tôi chọn Group Guest.

  [​IMG]

  Mỗi Permission Level cho phép user những quyền khác nhau ở front-end hoặc back-end.
  – Site Login: Quy định user được hay không được đăng nhập vào font-end của site.
  – Admin Login: Quy định user được hay không được đăng nhập vào back-end của site.
  – Offline Access: cho phép hoặc từ chối user đăng nhập để xem front-end của site khi site offline.
  – Super User: Cung cấp cho User Group toàn quyền truy cập và thay đổi mọi thứ trong site, bất kể các permission khác được thiết lập.
  – Access Administrator Interface: Cho User có thể truy cập vào toàn bộ phần quản trị trong back-end, trừ Global Configuration. Với tùy chọn này, User chỉ có thể nhìn tất cả các phần của giao diện. Để có thể tạo hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc có thể thay đổi cài đặt, user cần được cấp thêm quyền.
  – Create: Cho phép hoặc không cho phép user tạo một item mới trong phần mà người dùng có thể truy cập. Ví dụ: nếu user được phép truy cập vào Article Manager, user đó sẽ cần cấp thêm permisstion để có thể tạo mới article.
  – Delete: Cho phép User xóa bất kỳ nội dung nào trong thành phần mà họ có thể truy cập.
  – Edit: cho phép user có thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong các thành phần mà họ có thể truy cập, bất kể ai đã tạo ra nội dung đó.
  – Edit State: cho phép hoặc không cho phép User có thể chỉnh sửa trạng thái của nội dung trong thành phần họ truy cập. Trạng thái của nội dung cho phép hoặc không cho phép nội dung hiển thị trên site.
  – Edit Own: giống như quyền Edit, ngoại trừ việc chỉ cho user quyền chỉnh sửa nội dung của họ tạo ra.
  Để cho phép hoặc cấm bất kỳ permission level cho bất kỳ user group nào, sử dụng drop down menu: Select New Setting. Allowed nghĩa là user được phép thực hiện các chức năng đó, Denied nghĩa là không được thực hiện các chức năng đó. Inherited cũng giống như Denied.
  Ngoài Global Configuration, trong các thành phần riêng như Article, Category lại có thêm 1 permission Level nữa, cũng tương tự như Global Configuration, nhưng nó sẽ được ưu tiên hơn so với Global Configuration.

  [​IMG]

Chia sẻ trang này