Giáo trình hướng dẫn học Visual basic 6

Thảo luận trong 'Công Nghệ Điện'

 1. inguyentri

  inguyentri Administrator Staff Member

  Chào mừng bạn ñến với Visual Basic 6
  Dùng VB6 là cách nhanh và tốt nhất ñểlập trình cho Microsoft Windows. Cho dù bạn là chuyên
  nghiệp hay mới mẻ ñối với chương trình Windows, VB6 sẽcung cấp cho bạn một bộcông cụhoàn
  chỉnh ñể ñơn giản hóa việc triển khai lập trình ứng dụng cho MSWindows.
  Visual Basic là gì?Phần "Visual" ñềcập ñến phương phàp ñược sửdụng ñểtạo giao diện ñồhọa
  người dùng (Graphical User Interface hay viết tắc là GUI) . Có sẵn những bộphận hình ảnh, gọi là
  controls, bạn tha hồsắp ñặt vịtrí và quyết ñịnh các ñặc tính của chúng trên một khung màn hình, gọi là
  form. Nếu bạn ñã từng sửdụng chương trình vẽchẳng hạn nhưPaint, bạn ñã có sẵn các kỹnăng cần
  thiết ñểtạo một GUI cho VB6.
  Phần "Basic" ñềcập ñến ngôn ngữBASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), một
  ngôn ngữlập trình ñơn giản, dễhọc, ñược chếra cho các khoa học gia (những người không có thì giờ
  ñểhọc lập trình ñiện toán) dùng.
  Visual Basic ñã ñược ra từMSBasic, do Bill Gates viết từthời dùng cho máy tính 8 bits 8080 hay Z80.
  Hiện nay nó chứa ñến hàng trăm câu lệnh (commands), hàm (functions) và từkhóa (keywords). Rất
  nhiều commands, functions liên hệtrực tiếp ñến MSWindows GUI. Những người mới bắt ñầu có thể
  viết chương trình bằng cách học chỉmột vài commands, functions và keywords. Khảnăng của ngôn
  ngữnày cho phép những người chuyên nghiệp hoàn thành bất kỳ ñiều gì nhờsửdụng ngôn ngữlập
  trình MSWindows nào khác.
  Người mang lại phần "Visual" cho VB là ông Alan Cooper. Ông ñã gói môi trường hoạt ñộng của
  Basic trong một phạm vi dễhiểu, dễdùng, không cần phải chú ý ñến sựtinh xảo của MSWindows,
  nhưng vẫn dùng các chức năng của MSWindows một cách hiệu quả. Do ñó, nhiều người xem ông
  Alan Cooper là cha già của Visual Basic.
  Visual Basic còn có hai dạng khác: Visual Basic for Application (VBA)và VBScript. VBA là ngôn
  ngữnằm phía sau các chương trình Word, Excel, MSAccess, MSProject, .v.v.. còn gọi là Macros.
  Dùng VBA trong MSOffice, ta có thểlàm tăng chức năng bằng cách tự ñộng hóa các chương trình.
  VBScript ñược dùng cho Internet và chính Operating System.
  Dù cho mục ñích của bạn là tạo một tiện ích nhỏcho riêng bạn, trong một nhóm làm việc của bạn,
  trong một công ty lớn, hay cần phân bốchương trình ứng dụng rộng rãi trên thếgiới qua Internet, VB6
  cũng sẽcó các công cụlập trình mà bạn cần thiết.
  Các ấn bản Visual Basic 6
  Có ba ấn bản VB6: Learning, Professional và Enterprise. Chúng ta hãy gát qua ấn bản Learning. Bạn
  có thểdùng ấn bản Professional hay Enterprise.
  Ấn bản Professional cung cấp ñầy ñủnhững gì bạn cần ñểhọc và triển khai một chương trình VB6,
  nhất là các control ActiveX, những bộphận lập trình tiền chếvà rất hữu dụng cho các chương trình
  ứng dụng (application programs) của bạn trong tương lai. Ngoài ñĩa compact chính cho VB6, tài liệu
  ñính kèm gồm có sách Visual Studio Professional Features và hai ñĩa CD Microsoft Developer
  Network (MSDN).
  Ấn bản Enterprise là ấn bản Professional cộng thêm các công cụBack Office chẳng hạn nhưSQL
  Server, Microsoft Transaction Server, Internet Information Server.

  Link tải :
  http://www.mediafire.com/view/?7g43bd82pjl4gke
  seoquapro thích bài này.

Chia sẻ trang này